تحقیقات کلینیکی

terminal_hair_count_chart_female
terminal_hair_count_chart_male

نتایج تحقیقات کلینیکی

تحقیقات بالینی نشان میدهدکه کاربران شانه لیزری هیرمکس شاهد درمان ریزش مو خود بوده اند.

 

  • ۱۴۹ تار مو در هر متر مربع (اینچ) افزایش رشد مو داشته اند

  • برگشت موهای قوی تر و ضخیم تر

  • افزایش تراکم و پری موها

  • کاهش قابل توجه ریزش موها

  • افزایش رشد موها

  • مواظبت بیشتر از موها

  • کیفیت و وضعیت خیلی بهتر موها

  • اثرات هیرمکس نتایج بسیار اثر بخش تری نسیت به داروهای روگین (Rogaine) و ماینوکسیدیل (minoxidil) و پروپرشیا (Propecia) دارد.

برخی کاربران افزایش ریزش مو در دوره استراحت (Telogen) بعد از شروع درمان را تجربه کرده اند.که بعد از آن دوره رشد مو  (Anagen)  مشاهده میگردد. و هیچ گونه عوارض جانبی مشاهده نشده است.

.

تصاویر تحقیقات بالینی

تصاویر زیر نتایج واقعی پس از استفاده از دستگاه جلوگیری از ریزش مو هیرمکس را نشان میدهد.

hairmax_before_after_male-1030x395
hairmax_before_after_female-1030x395

افزایش تراکم در خط پیشانی، افزایش قابل توجهی در تراکم مو،بهبود کلی کیفیت مو

افزایش قابل توجهی در تراکم مو و بهبود کلی کیفیت مو

تصاویر مطالعات بالینی بر تارکم موهای نازک

در مطالعات انجام شده همان طور که مشاهده میکنید از تصاویر قیل و بعد از استفاده از دستگاه رشد مو هیرمکس شاهد قوی تر شدن و ضخیم تر شدن موهای نازک در دوره Vellus  هستیم.

hairmax-clinical-study-non-vellus-hair-density-macro2
hairmax-clinical-study-non-vellus-hair-density-macro1

افزایش تراکم در خط پیشانی، افزایش قابل توجهی در تراکم مو،بهبود کلی کیفیت مو

افزایش قابل توجهی در تراکم مو و بهبود کلی کیفیت مو